شیوه نامه اجرایی ارزیابی و تایید محصولات دانش بنیان جهت پیش دفاع و دفاع از رساله دکتری

۰۵ تیر ۱۴۰۰ | ۱۲:۲۲ کد : ۲۳۵ آیین نامه ها
تعداد بازدید:۳۲۵
شیوه نامه اجرایی ارزیابی و تایید محصولات دانش بنیان منجر به تجاری سازی با تایید معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری جهت پیش دفاع و دفاع از رساله دکتری تصویب و ابلاغ شد.
شیوه نامه اجرایی ارزیابی و تایید محصولات دانش بنیان جهت پیش دفاع و دفاع از رساله دکتری

در راستای تحقق مأموریت دانشگاه آزاد اسلامی برای دستیابی به دانشگاه حل مسئله و کارآفرین، بر اساس آئیننامه جامع بازار و سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 62814مورخ 1398/10/04و اجرایی سازی ماده (3) آییننامه دفاع از رساله دکتری به شماره 10/79534مورخ 1398/12/07دستورالعمل اجرایی "تائید محصولات دانش بنیان منجر به تجاریسازی با تأیید معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی جهت پیش دفاع و دفاع از رساله دکتری" به شرح ذیل است:
 


لینک دانلود فایل

نظر شما :