معرفی مدیران کل معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری:

دکتر وحید ضرغامی

تعداد بازدید:۵۷۴
دکتر وحید ضرغامی؛ مدیر کل اداره سیاست گذاری و نظارت راهبردی می باشد. وی همچنین در حکمی از سوی دکتر دهقانی فیروزآبادی به عنوان قائم مقام معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری نیز منصوب شد.
دکتر وحید ضرغامی

در اداره کل سیاست گذاری و نظارت راهبردی تهیه برنامه ها، سیاست ها، آیین نامه ها و تدوین مقررات مختلف جهت تسهیل فعالیت های فناورانه دانشگاه هدفگذاری شده است. ایجاد و مدیریت زیرساخت ها، جمع آوری آمار و اطلاعات از یک سو و تحلیل و تفسیر آن ها از سوی دیگر و همچنین برنامه ریزی آمایشی نیازهای فناورانه کشور مبتنی بر توانمندی واحدهای دانشگاهی نیز بخشی از مختصات راهبردی این اداره کل می باشد. نظارت بر حسن اجرای سیاست ها، برنامه ها و آیین نامه ها و در سورت نیاز بازنگری آنها و همچنین نظارت بر برنامه ریزی و بودجه ریزی عملیاتی واحدهای دانشگاهی در حوزه فناوری بخش دیگری از وظایف این اداره کل را شامل می شود.

کلید واژه ها: دکتر وحید ضرغامی معرفی دکتر وحید ضرغامی رزومه دکتر وحید ضرغامی


( ۲ )