آیین نامه حمایت از فعالیت فناورانه اعضاء هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

آیین نامه حمایت از فعالیت فناورانه اعضاء  هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

در راستای اجرایی نمودن بند " ب " مربوط به احکام بودجه مصوب هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 47132/10 مورخ 04/08/98 در خصوص استفاده بهینه از ظرفیت اعضای هیات علمی دانشگاه، " آیین نامه حمایت از فعالیت فناورانه اعضاء هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی " به شرح ذیل است.

دانلود فایل

مرجع تصویب : معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری