آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه ها و فرم ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه حمایت از فعالیت های فناورانه و نوآورانه دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامیآیین نامه حمایت از فعالیت های فناورانه و نوآورانه دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامیآیین نامه و فرم۲۴ مرداد ۱۴۰۰
دستورالعمل تعیین سقف مجاز تصمیم گیری و تصویب طرح های دانش بنیان و مشارکتیدستورالعمل تعیین سقف مجاز تصمیم گیری و تصویب طرح های دانش بنیان و مشارکتیآیین نامه و فرم۲۴ مرداد ۱۴۰۰
تیپ قراردادهای مدل مشارکت مورد تایید از لحاظ حقوقیتیپ قراردادهای مدل مشارکت مورد تایید از لحاظ حقوقیآیین نامه ها و فرم ها
شیوه نامه ایجاد شرکت بهره بردارشیوه نامه ایجاد شرکت بهره بردارآیین نامه ها و فرم ها
دستورالعمل ایجاد ساختار سازمانی سراهای نوآوریدستورالعمل ایجاد ساختار سازمانی سراهای نوآوریآیین نامه و فرم۳۱ مرداد ۱۴۰۰
آیین نامه حمایت از فعالیت فناورانه اعضاء  هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامیآیین نامه حمایت از فعالیت فناورانه اعضاء هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامیآیین نامه ها و فرم ها
دستورالعمل اجرایی آیین نامه حمایت از فعالیت فناورانه اعضای هیئت علمیدستورالعمل اجرایی آیین نامه حمایت از فعالیت فناورانه اعضای هیئت علمیآیین نامه ها و فرم ها
ابلاغ آیین نامه جامع بازار فناوری و سرای نوآوری توسط دکتر طهرانچیابلاغ آیین نامه جامع بازار فناوری و سرای نوآوری توسط دکتر طهرانچیآیین نامه ها و فرم ها
ابلاغ آیین نامه حمایت از فعالیت فناورانه اعضای هیئت علمی توسط دکتر طهرانچیابلاغ آیین نامه حمایت از فعالیت فناورانه اعضای هیئت علمی توسط دکتر طهرانچیآیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه جامع بازار فناوری و سراهای نوآوریآیین نامه جامع بازار فناوری و سراهای نوآوریآیین نامه ها و فرم ها